Sopimuksen osapuolet 

Tämän sopimuksen osapuolet ovat 

Kapteenin Kakku (jäljempänä ”Toimittaja”) 
Y: 2868026-3 
Iitintie 591, 47400 KAUSALA 

ja Nettikakku.fi-palvelua Toimittajan suostumuksella käyttävä luonnollinen tai oikeudellinen henkilö (jäljempänä ”Alakauppias”). 

Alakauppiaana voi olla elinkeinonharjoittaja, yritys tai muu yhteisö, jolla on kotipaikka Suomessa ja jolla on voimassa oleva y-tunnus. 

Erityisesti todetaan, että Alakauppiaan Palvelun kautta myymien tuotteiden Ostajat tai Alakauppiaan Palvelun avulla käyttämät Maksuvälittäjien palvelut eivät missään olosuhteissa ole sopimuksen osapuolia. 

Määritelmät 

Palvelu 

Tässä sopimuksessa Palvelulla tarkoitetaan Toimittajan tuottamaa Nettikakku.fi-palvelua. 

Alakauppiaan Käyttäjätunnukset 

Alakauppiaan Käyttäjätunnuksilla tarkoitetaan Alakauppiaalle annettavaa yhtä tai useampaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, joita käytetään palveluun kirjautumiseen. 

Palvelun Käyttöliittymä 

Palvelun verkkosivustolla tarkoitetaan Toimittajan internetissä Palvelun osana julkaisemaa sivustoa, jonka kautta Alakauppias voi käyttää Palvelua. 

Loppukäyttäjä 

Loppukäyttäjällä tarkoitetaan Alakauppiaan puolesta palvelua käyttävää luonnollista tai oikeudellista henkilöä, jonka haltuun Alakauppias on antanut Alakauppiaan käyttäjätunnukset ja joka käyttää Palvelua Alakauppiaan lukuun 

Kuluttaja-asiakas 

Kuluttaja-Alakauppiaalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka käyttää Palvelua muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. 

Yritysasiakas 

Yritysasiakkaalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka käyttää Palvelua pääasiassa harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. 

Alakauppiaan Materiaali 

Alakauppiaan Materiaalilla tarkoitetaan kaikkea Alakauppiaan Palveluun syöttämää tietoa ja Palveluun lataamaa aineistoa. 

Ostaja 

Ostajalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeudellista henkilöä, joka toimii toisena osapuolena Alakauppiaan Palvelua hyväksikäyttäen tekemässä oikeustoimessa. Tyypillisessä Palvelun käyttötilanteessa Alakauppias luovuttaa henkilölle tavaran tai palvelun omistus- tai käyttöoikeuden. 

Maksunvälittäjä 

Maksunvälittäjänä tarkoitetaan luonnollista tai oikeudellista henkilöä, jonka tarjoaa Alakauppiaalle maksujen välityspalvelua Alakauppiaan ja Ostajan välillä. 

Palvelun Keskeyttäminen 

Palvelun Keskeyttämisellä tarkoitetaan toimenpidettä, jossa Toimittaja väliaikaisesti estää Palvelun käyttämisen Alakauppiaan Käyttäjätunnuksilla. Palvelun Keskeyttämisen yhteydessä Alakauppiaan Materiaalia ei poisteta Palvelusta. 

Palvelun Sulkeminen 

Palvelun Sulkemisella tarkoitetaan toimenpidettä, jossa Toimittaja lopullisesti estää Palvelun käyttämisen ja poistaa Alakauppiaan Materiaalin Palvelusta. 

Transaktiomaksu 

Transaktiomaksulla tarkoitetaan Toimittajan Alakauppiaalta perimää provisiota Palvelun kautta kulkevista oikeustoimista. Provisio määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. 

Sopimuksen soveltamisala 

Tätä sopimusta sovelletaan Kapteenin Kakku ja sen Nettikakku.fi-palvelua käyttävien Alakauppiaiden välisiin suhteisiin, jollei toisin ole kirjallisesti sovittu. 

Sopimuksella ei ole tarkoitus rajoittaa henkilötietolain, kuluttajansuojalain tai muiden pakottavien säännösten Alakauppiaalle tai Toimittajalle antamia oikeuksia. Mikäli nämä sopimusehdot ja pakottavan lainsäädännön mukaiset Kuluttaja-asiakkaan oikeudet ovat ristiriidassa keskenään, sopimusehtoja tulkitaan kuluttajan edun ja pakottavan lainsäädännön mukaisesti. 

Selkeyden vuoksi todetaan erityisesti, että 

 • Palvelu ei ole kuluttajansuojalain 6a luvun 1 §:n mukainen rahoituspalvelu tai rahoitusväline. 
 • Toimittaja ei ole kuluttajansuojalain 12 luvun 1 §:n tarkoittama kulutushyödykkeen välittäjä Alakauppiaan ja Ostajan välisissä oikeustoimissa 

Sopimuksen syntyminen ja voimaantulo 

Sopimus tulee voimaan, kun Alakauppias on rekisteröitynyt Palvelun Käyttöliittymän kautta. 

Kuluttaja-Alakauppiaan peruuttamisoikeus 

Kuluttaja-Alakauppias suostuu siihen, että Palvelun toimittaminen aloitetaan välittömästi Alakauppiaan rekisteröitymisen jälkeen ja että tästä johtuen hänellä ei ole kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaista sopimuksen peruuttamisoikeutta etämyynnissä. 

Palvelun kautta tapahtuva kaupankäynti 

Toimittaja ei missään olosuhteissa ole Alakauppiaan ja Ostajan taikka Alakauppiaan ja Maksunvälittäjän välisten oikeustoimien osapuoli. 

Toimittaja ei missään olosuhteissa vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, joita Alakauppiaan, Ostajan tai Maksunvälittäjän toiminnasta aiheutuu Alakauppiaalle, Ostajalle tai Maksunvälittäjälle. 

Toimittaja vastaa Shop-in-shop kauppapaikan teknisestä toteutuksesta ja Alakauppiaiden luonnista maksunvälittäjän maksujärjestelmään. 

Alakauppiaan velvollisuus on testata Maksunvälittäjien palveluiden toiminta testiostoin ennen verkkokaupan julkaisemista. 

Alakauppiaan tiedot 

Alakauppiaan on rekisteröitymisen yhteydessä annettava Toimittajalle sen tarvitsemat riittävät tiedot sekä tarkistettava tietojen oikeellisuus. Mikäli Alakauppiaan antamat tiedot eivät ole riittäviä tai Toimittajan on syytä epäillä niiden oikeellisuutta, Toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelu ja ilmoittaa keskeytyksestä ja tarvittavista toimenpiteistä palvelun avaamiseksi Alakauppiaan palveluun antamaan sähköpostiosoitteeseen. Palvelu suljetaan, mikäli Alakauppiaalta ei saada vastausta 14 vuorokauden sisällä ilmoituksesta. 

Alakauppias vastaa siitä, että Loppukäyttäjät ovat tietoisia ja suostuneet heitä koskevien tietojen antamiseen. Mikäli Alakauppias lyö laimin tietojensa antamisen, tietojen oikeellisuuden varmistamisen tai muutosten ilmoittamisen Toimittajalle, ei Toimittaja ole vastuussa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. 

Alakauppiaan Käyttäjätunnukset ja niiden käyttö 

Alakauppiaan Käyttäjätunnukset luovutetaan Alakauppiaalle vain sovittua käyttöä varten ja ne säilyvät Toimittajan omistuksessa. Alakauppiaan antamia salasanoja ei säilytetä selkokielisinä ja ne ovat vain Alakauppiaan tiedossa. Alakauppiaan on säilytettävä Käyttäjätunnuksia huolellisesti. Toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden velvoitteiden laiminlyönnistä. 

Immateriaalioikeudet 

Kaikki Palveluun liittyvät tai muuten sopimuksen täyttämisen tai Toimittajan toiminnan yhteydessä syntyvät tekijänoikeudet ja muut teollis- tai immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Toimittajalle. Toimittaja ei siirrä tällä sopimuksella mitään teollis- tai immateriaalioikeuksia Alakauppiaalle. 

Toimittajalle ei muodostu tekijänoikeutta tai muita teollis- tai immateriaalioikeuksia Alakauppiaan Materiaaliin. 

Toimittaja ei vastaa Alakauppiaan mahdollisesta kolmannen immateriaalioikeuteen kohdistuvasta rikkomuksesta. 

Alakauppiaan Materiaali 

Alakauppias vastaa kaikilta osin kaikesta Alakauppiaan Materiaalista, muun muassa siitä, että Alakauppiaan Materiaali 

 • on lakien, viranomaismääräysten ja hyvien tapojen mukaista 
 • ei riko kolmannen osapuolen tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia 

Toimittajalla ei ole velvollisuutta etukäteen tarkastaa tai muuten valvoa Alakauppiaan Materiaalia. Toimittaja voi kuitenkin ilman etukäteisilmoitusta poistaa Alakauppiaan Materiaalin, joka rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä tai ei ole hyvien tapojen mukaista. Mikäli Alakauppias toistuvasti lataa palveluun tämän sopimuksen vastaista Alakauppiaan Materiaalia, on Toimittajalla oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. 

Alakauppiaan vastuu, Palvelun käyttö ja sopimusehtojen noudattaminen 

Alakauppias vastaa Palvelun käytöstä sekä sopimusehtojen noudattamisesta. Alakauppias vastaa kaikesta Palvelun Käyttäjätunnuksilla tapahtuvasta toiminnasta käytettäessä Palvelua. 

Palvelun liittäminen osaksi Alakauppiaan tietojärjestelmiä 

Palvelu on liitettävissä osaksi Alakauppiaan muita tietojärjestelmiä. Alakauppias käyttää Palvelua ja liittää Palvelun osaksi omia tietojärjestelmiään omalla vastuullaan. Alakauppias vastaa liittämisestä aiheutuvista kustannuksista. 

Alakauppias on velvollinen tutustumaan Palvelun toimintaan sekä 

 • testaamaan Palvelun toiminnan ja soveltuvuuden omaan käyttöönsä 
 • testaamaan Palvelun toiminnan ja soveltuvuuden omiin tietojärjestelmiinsä 
 • varmistamaan Maksunvälittäjien toiminnan ja rahaliikenteen Ostajilta Alakauppiaille, sekä 
 • testiostoksin varmistumaan maksuliikenteestä 

Palvelun käyttöedellytykset 

Alakauppiaan vastuulla on se, että Alakauppiaalla on käytettävissään Palvelun käyttöön tarvittavat verkkoyhteydet, laitteisto, selainohjelmisto ja muut internet-palvelut, joiden osaksi Palvelu mahdollisesti liitetään. 

Alakauppias vastaa sopimuksen tekemisestä toimittajan valitseman maksuvälittäjän kanssa, yhteydenpidosta Maksunvälittäjien kanssa sekä kaikista Maksunvälittäjien perimistä kustannuksista. 

Tietoturvallisuus 

Alakauppias vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan atk-laitteen tai -järjestelmän suojauksista ja suojauksen tasoista sekä kaikista turvamekanismeista ja tietoturvasta. Alakauppias vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Palveluun tuomiensa haittojen ynnä muiden vastaavien seikkojen Toimittajalle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista. 

Tiedotukset ja ohjeet 

Alakauppias on velvollinen seuraamaan Toimittajan Palvelusta Palvelun Käyttöliittymässä sekä sähköpostitse antamia tiedotuksia ja ohjeita, sekä toimimaan tarvittaessa niiden mukaisesti. 

Kaupankäynti Palvelua hyväksikäyttäen 

Alakauppias vastaa itse kaikista mahdollisista oikeustoimista Alakauppiaan, Ostajien ja Maksunvälittäjien välillä. Toimittaja ei missään olosuhteissa ole osapuolena näissä oikeustoimissa. 

Alakauppias on velvollinen toiminnassaan noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Alakauppias sitoutuu erityisesti huolehtimaan toiminnassaan siitä, 

 • että Ostajina toimivien kuluttajien oikeudet määräytyvät vähintään kuluttajansuojalain ja muun pakottavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla 
 • että Ostajien henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja henkilötietolain määräyksiä noudattaen 

Alakauppias vastaa kaikista Ostajan, Alakauppiaan ja Maksunvälittäjien välisistä oikeustoimista johtuvista viranomaismaksuista. 

Toimittajalla ei ole velvollisuutta etukäteen tarkastaa tai muuten valvoa Alakauppiaan toimintaa. Toimittaja voi kuitenkin ilman etukäteisilmoitusta Keskeyttää Palvelun toimittamisen, jos Alakauppias ei noudata voimassa olevaa lainsäädäntöä tai viranomaismääräyksiä. Mikäli Alakauppias rikkoo lainsäädäntöä tai viranomaismääräyksiä toistuvasti, on Toimittajalla oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. 

Reklamaatiot 

Yritysasiakkaan on reklamoitava kirjallisesti viimeistään kahdeksan päivän kuluessa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita tai viivästystapauksessa siitä, kun Palvelua koskeva sopimus on tullut voimaan. 

Kuluttaja-asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita tai viivästystapauksessa siitä, kun Palvelua koskeva sopimus on tullut voimaan. 

Toimittajan vastuu 

Toimittaja vastaa parhaan kykynsä mukaan Palvelun toiminnasta ja käytettävyydestä. Vikailmoituksia otetaan vastaan normaalina työaikana joko sähköpostitse tai puhelimitse. Palvelun viat korjataan toiminnan kannalta Toimittajan parhaaksi katsomalla tavalla. 

Toimittajan vastuu rajoittuu vain välittömiin vahinkoihin ja enintään keskimääräisen yhden kalenterikuukauden aikana Alakauppiaalle kertyneitä Transaktiomaksuja vastaavaan summaan. Keskimääräisen kuukauden Transaktiomaksujen määrä on virhettä edeltävien 12 kalenterikuukauden Transaktiomaksujen yhteenlaskettu määrä jaettuna 12:lla. Jos Palvelu on ollut käytössä 12 kuukautta lyhyemmän ajan, lasketaan keskiarvo Palvelun käyttökuukausien mukaan. 

Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä tulosta, kolmannesta osapuolesta johtuvista vahingoista, Alakauppiaan omalle vastuulle kuuluvista vahingoista eikä ylivoimaisesta esteestä johtuvista vahingoista. 

Toimittaja ei missään olosuhteissa vastaa kolmansien osapuolien teknisissä laitteissa tai palveluissa esiintyvistä ongelmista tai virheistä tai toimintakatkoista, jotka ovat Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. 

 

Palvelun toimittaminen 

Toimittaja voi toimituksessaan käyttää apulaisia, alihankkijoita tai muita sopimuskumppaneita. 

Toimittaja ei takaa Palvelun soveltuvuutta johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen tai sen yhteensopivuutta Alakauppiaan tietojärjestelmien kanssa. 

 

Palvelun muutokset ja lopettaminen 

Toimittajalla on oikeus tehdä Palveluun teknisiä ja muita muutoksia, mikäli sopimuksen sisältö tai palvelukuvaus ei kokonaisuutena olennaisesti muutu. 

Toimittaja pyrkii ilmoittamaan Alakauppiaalle Palveluun vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen, mikäli se on mahdollista. Toimittaja pyrkii minimoimaan muutosten haitat Alakauppiaalle, mutta Toimittaja ei vastaa muutosten aiheuttamasta haitasta. 

Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelua lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen päätöksen johdosta tai muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muututtua. Mikäli nämä muutokset edellyttävät muutoksia Alakauppiaan tietojärjestelmiin tai toimintaan, Alakauppias vastaa omalla kustannuksellaan näistä muutoksista. 

Toimittajalla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen kokonaan. Toimittajalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamalla tästä Alakauppiaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen. 

Palvelun Keskeyttäminen ja Sulkeminen 

Toimittajalla on oikeus Keskeyttää tai Sulkea Palvelu kokonaan tai osittain seuraavista syistä: 

 • Alakauppias on jättänyt Toimittajan lähettämän laskun maksamatta. Lasku tulee maksaa aina eräpäivään mennessä. Toimittaja voi keskeyttää maksamatta jätetyn palvelun automaattisesti 14 vuorokautta eräpäivän jälkeen. 
 • Alakauppias on haettu konkurssiin, asetettu selvitystilaan tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi. 
 • Toimittajalla on perusteltu syy otaksua Palvelua käytettävän kolmannen oikeutta loukaten, lain tai hyvän tavan vastaisesti. 
 • Alakauppias on muutoin laiminlyönyt sopimusehtojen noudattamisen eikä kehotuksesta huolimatta korjaa menettelyään viipymättä. 

Lisäksi Toimittaja voi Sulkea Palvelun kokonaan, jos Alakauppiaan edellisestä kirjautumisesta Palvelun Käyttöliittymään on kulunut yli 90 päivää, eikä Palvelun kautta ole tänä aikana tehty yhtään oikeustointa, esimerkiksi myyty yhtään tuotetta. 

Toimittajalla on oikeus periä Alakauppiaalta palvelun avaamisesta kulloinkin voimassa oleva avausmaksu. 

Tekninen tuki 

Toimittaja tarjoaa Alakauppiaalle teknistä tukea Palvelun käyttöön puhelimitse tai sähköpostitse. Myöhemmin palveluun lisätään kirjasto, jonne lisätään ohjeita ja koulutusvideoita palvelun käytöstä.  

Toimittajalla on oikeus periä tukipalveluistaan kulloisenkin hinnastonsa mukainen veloitus. Maksullisista palveluista kerrotaan aina etukäteen. 

Maksut ja laskutus 

Toimittaja perii Palvelusta sovitut tai Toimittajan kulloinkin voimassa olevien hinnastojen mukaiset maksut. Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelusta perittäviä maksuja, mikäli sen seurauksena tämän sopimuksen sisältö ei olennaisesti muutu. 

Toimittajalla on kuitenkin oikeus muuttaa Palvelusta perittäviä maksuja lainsäädännön muutoksen, viranomaisen päätöksen, verojen tai viranomaismaksujen muuttumisen tai muun erityisen syyn perusteella olosuhteiden olennaisesti muututtua. 

Transaktiomaksujen laskutus tapahtuu maksunvälittäjän tilityksen yhteydessä ja maksujen määrä lasketaan Alakauppiaan palvelun läpi kulkevasta kaupankäynnistä. Alakauppias voi tarkistaa transaktiomaksukertymän reaaliaikaisesti Palvelun sisäisestä tilannekeskuksesta sekä maksunvälittäjän palvelusta. 

Palvelun sisällä on Alakauppiaan ostettavissa kiinteähintaisia palveluja. Kiinteähintaisten palvelun laskutus voi tapahtua joko etu- tai jälkikäteen riippuen palvelusta. Maksulliset palvelut ilmoitetaan aina erikseen. 

Toimittaja määrää eräpäivät ja lasku lähetetään Alakauppiaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Alakauppias vastaa Toimittajan saatavista riippumatta siitä, mihin osoitteeseen lasku lähetetään. 

 

Maksuviivästykset ja erimielisyydet 

Maksun viivästyessä Alakauppias on velvollinen maksamaan Toimittajalle korkolain mukaista viivästyskorkoa ja kaikki perinnästä aiheutuneet kustannukset. Huomautukset laskusta on tehtävä eräpäivään mennessä. Laskua koskevissa erimielisyystapauksissa riidaton osa on maksettava eräpäivään mennessä. 

Henkilötiedot 

Toimittajalla on oikeus käsitellä Palvelun käyttöön liittyviä henkilötietoja siten kuin Nettikakku.fi tietosuojakäytännöissä (www.nettikakku.fi/tietosuojaseloste) mainitaan. 

Toimittaja on velvollinen noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. 

Sopimuksen siirtäminen 

Alakauppias ei saa siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan osaksikaan kolmannelle ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 

Toimittajalla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle. 

Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. 

Sopimuksen päättyminen ja Sopimuksen irtisanominen 

Alakauppiaalla on oikeus irtisanoa sopimus ja lopettaa Palvelun käyttö milloin tahansa ilmoittamalla lopettavansa Palvelun käytön Palvelun Käyttöliittymän kautta tai ilmoittamalla irtisanomisesta Toimittajalle kirjallisesti ([email protected]). Irtisanominen voidaan laittaa voimaan välittömästi alakauppiaan niin halutessa. 

Alakauppias on velvollinen maksamaan kaikki sopimukseen perustuvat maksut päättymiskuukauden loppuun saakka. 

Toimittajan irtisanoessa sopimuksen sopimus päättyy yhden kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä. 

 

Sopimuksen purkaminen 

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusehtoja. Toimittajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos Alakauppias on haettu konkurssiin, asetettu selvitystilaan tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi. 

Alakauppiaan Materiaalin ja Palvelutapahtumien poistaminen 

Toimittaja poistaa Palvelusta kaiken Alakauppiaan Materiaalin ja Palvelutapahtumat sopimuksen päättymishetkellä sopimuksen päättymissyystä riippumatta. 

Muut ehdot 

Ylivoimainen este 

Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon Toimittaja ei voi vaikuttaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi Toimittajalta kohtuuttomia uhrauksia verrattuna Toimittajalle koituvaan hyötyyn, Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelun toimittaminen tietyiltä osin tai kokonaan, sulkea Palvelu tai lopettaa Palvelun tuottaminen kokonaan. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan Alakauppiaalle näistä muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen, mikäli se on mahdollista. 

Toimittaja ei ole myöskään velvollinen täyttämään sopimusta, jos sen täyttäminen estyy tai kohtuuttomasti hankaloituu jonkin muun ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisella esteellä (force majeure) tarkoitetaan myös poikkeuksellista ja yllättävää tilannetta, joka on Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. 

Salassapito 

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot. 

Sopimuksen tulkinta 

Epäselvissä tapauksissa tämän sopimuksen tulkinnassa noudatetaan seuraavaa etusijajärjestystä: 

 • pakottava lainsäädäntö ja viranomaismääräykset 
 • sopimus 
 • voimassa oleva hinnasto 
 • palvelukuvaus 

Muita asiakirjoja ei saa käyttää tämän sopimuksen tulkinnassa. 

Sovellettava laki ja riidanratkaisu 

Sopijaosapuolten välisiin suhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä, ensiasteen foorumina toimii Päijät-Hämeen käräjäoikeus. Kuluttaja-Alakauppias saa kuitenkin nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa.